ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิมพ์พร พันธ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางชลดา ไหมพูล
ครู คศ.3

นายสมเกียรติ บันติวิวัฒน์กุล
ครู คศ.2

นางปัทมา บันติวิวัฒน์กุล
ครู คศ.2

นางกุสุมา สีสร้อย
ครู คศ.2

นางจันทร์จิรา ทองพลอย
ครู คศ.2

นายทรงชัย ไหมพูล
ครู คศ.1

นางสาววิจิตรา ศิริวุฒิ
ครู คศ.1

นางสาววิไล รักษาศรี
ครู คศ.1

นางจารีพร อักษรพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวปาวีณา บุญฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวลาตีพะห์ เจะหลง
ครู คศ.1

นางสาวธัญรดี ทองฤทธิ์
ครู คศ.1

นางชัญญอร อธิภัทรากิจ
ครูผู้ช่วย

นายพีระพงค์ สุขขี
ครูผู้ช่วย

นายจตุรภัทร พูลแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายสุริยกานต์ รักศิลป์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอธิตา ลือชาการ
ครูผู้ช่วย

นางอรทัย ใยภักดี
ครูผู้ช่วย

นายฉัตรชัย นนทสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิรา รสเกิด
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย จุลพล
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอื้อมพร เจนการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสอิ้ง ศรีสุวรรณ
พนักงานราชการ

นางสาวพชรภร เลี่ยงล้ำ

นายจำรูญ ศรีสุวรรณ
พนักงานบริการ

นางสาวพิมพ์จันทร์ แก้วนวล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ