ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิมพ์พร พันธ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางชลดา ไหมพูล
ครู คศ.3

นายสมเกียรติ บันติวิวัฒน์กุล
ครู คศ.2

นางปัทมา บันติวิวัฒน์กุล
ครู คศ.2

นางกุสุมา สีสร้อย
ครู คศ.2

นางจันทร์จิรา ทองพลอย
ครู คศ.2

นายทรงชัย ไหมพูล
ครู คศ.1

นางสาววิจิตรา ศิริวุฒิ
ครู คศ.2

นางสาววิไล รักษาศรี
ครู คศ.2

นางจารีพร อักษรพันธ์
ครู คศ.1

นางปาวีณา รักศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวลาตีพะห์ เจะหลง
ครู คศ.1

นางสาวธัญรดี ทองฤทธิ์
ครู คศ.1

นางชัญญอร อธิภัทรากิจ
ครู คศ.1

นายพีระพงค์ สุขขี
ครู คศ.1

นายจตุรภัทร พูลแก้ว
ครู คศ.1

นายสุริยกานต์ รักศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวอธิตา ลือชาการ
ครู คศ.1

นางอรทัย ใยภักดี
ครู คศ.1

นายฉัตรชัย นนทสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวจันทิรา รสเกิด
ครู คศ.1

นายธวัชชัย จุลพล
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอื้อมพร เจนการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิไลพร สมพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวดนยา มีเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวัฒนา ฤทธิเดช
ครูผู้ช่วย

นางขนิษฐา ดำรงค์คดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงคราญ จันทร์เดิม
ครูผู้ช่วย

นายกล้าณรงค์ ยังชำนาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรวดี บุญไพจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสอิ้ง ศรีสุวรรณ
พนักงานราชการ

นางสาวพชรภร เลี่ยงล้ำ

นายจำรูญ ศรีสุวรรณ
พนักงานบริการ

นางสาวพิมพ์จันทร์ แก้วนวล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ